กฏระเบียบ-ข้อบังคับ

1

 

 • บทลงโทษผู้กระทำความผิดในเกม 
 • ข้อกำหนดในการให้บริการกรณีไอดีโดนแฮ็ก
 • กฎ-กติกา มารยาทในการใช้เวปบอร์ด

 

บทลงโทษผู้กระทำความผิดใดๆ ในเกม Dragon's Prophet

 

1. ห้ามมิให้ตั้งชื่อตัวละครเหมือนหรือคล้ายหรือมีลักษณะใดๆ ที่อ่านได้และมีความหมายอันเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูง และสถาบันพระมหากษัตริย์

 • ครั้งที่ 1: Ban ID เพื่อทำการตักเตือนและเปลี่ยนชื่อตัวละคร
 • ครั้งที่ 2: Ban ID เป็นเวลา 3650 วัน

2. ห้ามมิให้ตั้งชื่อเหมือนหรือคล้าย หรือมีลักษณะใดๆ ที่อ่านได้และ/หรือ มีความหมายอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลสำคัญของสังคม/การเมือง/ผู้นำทางศาสนา/ชื่อองค์กรใดๆ

 • ครั้งที่ 1: Ban ID เพื่อทำการตักเตือนและเปลี่ยนชื่อตัวละคร
 • ครั้งที่ 2: Ban ID เพื่อเปลี่ยนชื่อตัวละคร
 • ครั้งที่ 3: Ban ID เป็นเวลา 365 วัน

3. ห้ามมิให้ตั้งชื่อใด ๆ ที่เป็นการสื่อถึงความทีมงาน หรือทำให้บุคคลอื่นใดเข้าใจผิดว่าเป็นหนึ่งในทีมงาน หรือแอบอ้างว่าเป็นทีมงานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

 • ครั้งที่ 1: Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
 • ครั้งที่ 2: Ban ID เป็นเวลา 365 วัน

4. ห้ามมิให้ใช้คำหยาบ/คำที่มีความหมายคล้าย/คำผวนอันมีความหมายไปในทางหยาบ/คำที่อ่านได้เป็นคำหยาบ ในการพูดคุยระหว่างกันเป็นการส่วนตัว หรือการพูดคุยที่สามารถมองเห็นได้ในช่องทางสาธารณะของเกม อันเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือการยุยงให้เกิดความแตกแยกในสังคม และ/หรือ ความมั่นคง แห่ง ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

 • ครั้งที่ 1: Ban ID เพื่อทำการตักเตือน
 • ครั้งที่ 2: Ban ID เป็นเวลา 7 วัน
 • ครั้งที่ 3: Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
 • ครั้งที่ 4: Ban ID เป็นเวลา 180 วัน
 • ครั้งต่อไป เพิ่มโทษการ Ban เป็นเท่าตัวของครั้งล่าสุด

5. ห้ามมิให้ประกาศข้อความซื้อขาย ID/Item หรือ Item ในเกมอื่น ๆ ใด รวมถึงข้อความที่มีความหมายไปในทางซื้อขายสินค้าข้างต้น ไม่ว่าเป็นสกุลเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 • ครั้งที่ 1 Ban Chat 30 วัน
 • ครั้งที่ 2 Ban Chat 60 วัน
 • ครั้งที่ 3 Ban ID 60 วัน
 • ครั้งต่อไป เพิ่มโทษเท่าตัวจากครั้งล่าสุด

6. ห้ามมิให้ลงโฆษณาเกมอื่น/สินค้า/รูปภาพ/Link อันมีลิขสิทธิ์ ที่มิได้มีข้อเกี่ยวข้องกับเกม Dragon's prophet ผู้ลงข้อความนั้น ๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด

 

หมวดการ Hack และข้อบังคับอื่นๆ 

 

1. ผู้ที่ทำการ Hack ผู้อื่นในเกม จะมีบทลงโทษดังนี้

 • ครั้งที่ 1 : Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
 • ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 60 วัน
 • ครั้งที่ 3 : Ban ID เป็นเวลา 180 วัน
 • ครั้งที่ 4 : Ban ID เป็นเวลา 365 วัน

2. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด มีโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ Ban ID ถาวร สำหรับ ID ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด โดยมี LV ต่ำกว่า 50 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแจ้ง/ร้องขอให้ทีมงานดำเนินการใดๆ อันเป็นเท็จ ซึ่งส่งผลให้บุคคลที่สามที่ถูกเกล่าถึงเกิดความเดือดร้อน เสียหาย ผู้ที่แจ้ง/ร้องขอ จะต้องรับโทษดังนี้

 • ครั้งที่ 1 : Ban ID เป็นเวลา 15 วัน
 • ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
 • ครั้งที่ 3 : ตัดสิทธิ์ในการแจ้งดำเนินการใด ๆ 

3. ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นอื่นใดนอกเหนือจากโปรแกรมเกม Dragon's prophet รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้ามาสู่ระบบ อันเป็นเหตุให้เกิดความเหลือมล้ำในการใช้งาน

 • ครั้งที่ 1 : Ban ID เป็นเวลา 7 วัน
 • ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
 • ครั้งที่ 3 : Ban ID เป็นเวลา 180 วัน

4. ห้ามมิให้ใช้ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกม Dragon's prophet ในการหาผลประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดความได้เปรียบต่อผู้เล่นและระบบการเล่นของเกม Dragon's Prophet  ผู้ฝ่าผืนมีความผิดดังนี้

 • ครั้งที่ 1 : Ban ID เป็นเวลา 30 วัน
 • ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 180 วัน
 • ครั้งที่ 3 : Ban ID เป็นเวลา 365 วัน
 • ครั้งที่ 4 : ลบตัวละคร และ/หรือ ลบสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ

หมายเหตุ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มโทษโดยไม่ต้องแจ้งให้ททราบล่วงหน้า

 

เจ้าของ ID ตามข้อมูลการลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ ทีเกิดขึ้นกับตัวละคร ไม่ว่าผู้เล่นในขณะนั้นจะเป็นใครก็ตาม กรณีที่นอกเหนือจากเหตุการณ์ข้างต้นทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา/ลงโทษ/ ระงับการให้บริการ ID ใด ๆ ตามเห็นสมควร ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฏข้อบังคับนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ข้อกำหนดในการให้บริการกรณีไอดีโดนแฮ็ก (Hack)

 

 • 1. ID เกมที่สามารถแจ้งเพื่อให้บริษัทพิจารณาดำเนินการคืนไอเท็มภายในเกมจะต้องเป็น ID ที่ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นของตนเองทั้งหมดเท่านั้น
 • 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ที่เปิดใช้ Safety Lock ของเกมแล้วเท่านั้น 
 • 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ยบริการคืน Item กรณีถูก Hack จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 ID เท่านั้น
 • 4. ผู้แจ้งกรณีโดน Hack ต้องแจ้งข้อมูลของสิ่งของที่หายไปให้ถูกต้อง โดยทีมงานจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับมาแล้วเท่านั้น
 • 5. ผู้เล่นต้องทำการแจ้ง Hack ภายใน 7 วันหลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้น โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับดำเนินการใด ๆ หลังจากเกิดเหตุ 7 วันไปแล้ว
 • 6. ทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการระงับ ID ของผู้เล่นที่มีปัญหาโดน Hack ไว้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาอันเห็นสมควร ทั้งนี้ด้วยเหตุผลทางด้านการตรวจสอบ
 • 7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ID ใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ Hack ทั้งรับของมาไว้ในตัวเอง หรือเป็น ID ที่ส่งผ่าน หรือ เป็น ID ที่ขายของออกไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 8.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคืนของให้ตามความเหมาะสม โดยผู้แจ้งตกลงที่จะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใด ๆ จากบริษัทกรณีบริษัทปฏิเสธไม่รับพิจารณาคืนของให้แก่ผู้เล่น
 • 9. ผู้แจ้งตกลงและรับทราบว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ กับ ID ที่ทราบว่าโดน Hack ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากบริษัทตรวจพบการกระทำดังเกล่า บริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ 
 • 10. บริษัทจะดำเนินการคืน Item ให้ภายใน 7 วันทำการ โดยเริ่มไม่นับวันแจ้งที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งเรื่องเข้ามา
 • 11. ผู้แจ้งตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลที่แจ้งเป็นความจริงทั้งสิ้น หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นความจริง ผู้แจ้งตกลงและยินยอมให้บริษัทดำเนินการระงับการใช้งาน ID ที่แจ้ง รวมถึง ID อื่นที่ลงทะเบียนภายใต้ ID หลักเดียวกัน และ/หรือ ID เกมอื่นๆ ที่ลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลเดียวกับ ID ที่แจ้ง และ/หรือ ID อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งทั้งหมด เป็นการถาวร โดยผู้แจ้งตกลงไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆ จากบริษัทอันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน ID แบบถาวร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • 12. กรณีที่ทีมงานไม่สามารถคืนของได้โดยเหตุผลทางด้านเทคนิคใด ๆ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์คืนของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันให้แทน 
 • 13. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
 • 14. ผู้แจ้งตกลงและยอมรับให้บริษัท เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบและข้อกำหนดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า
 • 15. ผู้แจ้งยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขระเบียบและข้อกำหนดนี้ทุกประการ และผู้แจ้งตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทอันเนื่องจากการถูกระงับการใช้งาน ID

 

กฏ-กติกา และมารยาทในการใช้งานเวปบอร์ด

 

ทีมงานขอประกาศกฏสำหรับเวปบอร์ดเพื่อความเป็นปรกติเรียบร้อยและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการทุกท่านดังนี้

 • ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย และ/หรือ ข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่เป็นการพาดพิง เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หยาบคาย คำพ้อง คำผวน คำที่อ่านได้หรือส่อความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสมในการลงข้อความแสดงความคิดเห็น เวปบอร์ด 
 • ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยก หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคล ทั้งนี้รวมไปถึง คำผวน คำพ้อง คำที่อ่านได้ หรือส่อความหมายไปถึงตัวบุคคล หรือองค์กรใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและองค์กรนั้น ๆ
 • ห้ามมิให้ลงโฆษณาเกมอื่น/สินค้า/รูปภาพ/Link อันมีลิขสิทธิ์ ที่มิได้มีข้อเกี่ยวข้องกับเกม 12 หางออนไลน์ ผู้ลงข้อความนั้น ๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
 • ห้ามมิให้ประกาศข้อความซื้อขาย ID/Item หรือ Item ในเกมอื่น ๆ ใด รวมถึงข้อความที่มีความหมายไปในทางซื้อขายสินค้าข้างต้น ไม่ว่าเป็นสกุลเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ดูแล เวปบอร์ด นี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข,ลบ, lock กระทู้ที่ทีมงานเห็นว่าไม่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฏการให้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพ ,link, หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเผยแพร่ของสิ่งไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

บทลงโทษสำหรับผู้ผิดกฏการใช้บริการเวปบอร์ด

 • ครั้งที่ 1 : Ban ID ของ เวปบอร์ด และทำการตักเตือน
 • ครั้งที่ 2 : Ban ID ของ เวปบอร์ด เป็นเวลา 7 วัน
 • ครั้งที่ 3 : Ban ID ของ เวปบอร์ด เป็นเวลา 30 วัน
 • ครั้งที่ 4 : Ban ID ของ เวปบอร์ด เป็นเวลา 180 วัน
 • ครั้งที่ 5 : Ban ID ของ เวปบอร์ด เป็นเวลา 365 วัน